26 خرداد 1402

جواز کسب یا پروانه کسب چیست؟

جواز کسب یا پروانه کسب یک مجوز رسمی است که به یک شخص حق اجرای کسب و کار را در یک شهر یا کشور می‌دهد. این []