28 خرداد 1402

حق طلاق

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با زوج (مرد) است و در هر زمان میتواند زوجه (زن) را طلاق بدهد. قانون و شرع این حق []